Quảng Nam: Kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ

13:43 26/10/2022

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất và tham mưu xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

quang-nam-kiem-tra-xu-ly-sai-pham

Tỉnh Quảng Nam tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Thực hiện Công văn số 6118/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, ngày 17/10/2022 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 6783/UBND-KTN chỉ đạo các sở ngành về nội dung trên.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; đăng công khai các dự án, công trình vi phạm về sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin điện từ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

Cùng với đó, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng theo các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai hiện hành; tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11 hàng năm theo yêu cầu và báo cáo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, cũng liên quan tới nội dung nêu trên, vào tháng 5/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có Công văn số 975-CV/TU chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, kể cả trong các Khu, Cụm công nghiệp, tính đến thời điểm 30/4/2022.

Đồng thời, yêu cầu phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án treo, chậm tiến độ nếu có. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam phải dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 01/7/2022 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày 30/7/2022.

Ngoài ra, các Sở, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các địa phương chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới